You are hereMemorandum Stop větrníkům na Svitavsku

Memorandum Stop větrníkům na Svitavsku


By Latalova Kristyna - Posted on 11 Únor 2010

Memorandum Stop větrníkům na Svitavsku

 
15. prosince 2009
Autor: Jiří Mach (předseda ZO ČSOP „Rybák“ Svitavy)
 
Organizace a občanská sdružení podepisují prohlášení, kterým upozorňují na hrozbu neadekvátní, nekoncepční, nevhodné a nebezpečné výstavby větrných elektráren v oblasti Svitavska.
 
Signatáři memoranda si uvědomují nutnost ekonomických, hospodářských i energetických změn, které mají m.j. přispět i ke snížení antropogenního vlivu na zemské klima. Uvědomují si, že Česká republika musí také přispět k těmto krokům a cílům svým podílem. Po snížení energetické náročnosti na různých úrovních a snížení nároků konzumní společnosti mezi určitý druh opatření obnovitelné zdroje energie (OZE) patří. V současnosti se ale projevují zejména větrné elektrárny (VTE) jako kontroverzní a neekonomické opatření, které ani při použití ve velkém měřítku (Dánsko, Rakousko, Německo) nepřináší kýžený efekt v příspěvku ke snížení emisí CO2 daných států.
 
Na Svitavsku OZE díky masivní státní podpoře dostávají svůj prostor. Přestože Svitavsko nepatří k optimálním oblastem s dobrými větrnými podmínkami, v případě větrných elektráren postavila společnost S&M CZ Jevíčko s.r.o. od roku 2004 již 16 VTE s  celkovým instalovaným výkonem 14,7 MWh na k.ú. obcí Pohledy, Žipotín, Anenská Studánka a Karle-Ostrý Kámen, a v roce 2009 pak firma Wikov Wind 2 VTE s výkonem 4MWh u Janova.
V oblasti Svitavska je celkem již 18 VTE s instalovaným výkonem 18,7 MWh. Většina z nich leží ve vzdálenosti 6-10 km od města Svitavy. Domníváme se, že je to již dostatečný podíl, který staví Svitavsko na čelní místa nejen v Pardubickém kraji ve využití OZE.
 
Víme, že VTE mají nadále posilovat tuto nejen z pohledu ochrany krajinného rázu negativní skutečnost výstavbou v dalších místech regionu - Březová nad Svitavou, Dětřichov, Kamenná Horka, Vendolí. Řada dalších obcí o výstavbě VTE vážně uvažuje - Opatov, Opatovec, Třebařov, Skuhrov, Kozlov. Ekonomickému přínosu však bez ohledu na další faktory může za určitých okolností podlehnout jistě i řada dalších obcí, vlastníků pozemků či společností, přestože v poslední době byl deklarován ústup od některých záměrů výstavby VTE (Koclířov, Svitavy).
Sečteme-li všechny kdy známé počty zvažovaných i stávajících VTE na Svitavsku, došli bychom k počtu 70-80 VTE, nyní nově stavěných s výškou 140m.
Rozvoj výstavby větrných elektráren by měl však na Svitavsku ukončen podle našeho názoru a zkušeností zejména z  těchto důvodů:
 
1.) Díky benevolenci státních úřadů (především Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu) dosud neexistuje koncepce, která by stanovovala pro výstavbu jakékoliv limity v počtech VTE v území jednotlivých správních celků (např. obcí).
 
2.) Za velmi závažný fakt považujeme absenci jakékoliv koncepce v umísťování VTE do krajiny Svitavska. Územně plánovací dokumentace kraje, mikroregionu či obcí a měst nejsou dostatečným prostředkem pro ochranu krajiny a jejího rázu. Obce a města v regionu mezi sebou nespolupracují a neinformují se. Často jde o plány soukromých investorů, společností a vlastníků pozemků, kteří rovněž o svých záměrech výstavby VTE nekomunikují (jsou to konkurenti). Tímto způsobem vzniká celá řada rozptýlených míst výstavby VTE v krajině, která na sebe prakticky navazují. Lze také očekávat, že v místě stávající existence byť 1 nebo 2 VTE se v budoucnu bude počet elektráren postupně zvyšovat.
 
3.) Krajina v okolí města Svitavy je poměrně plochá, s vyvýšeninami Kozlovského hřbetu a Hřebečovského hřbetu. Bohužel právě na tyto krajinné dominanty a předěly se nevhodně a nepřijatelně umísťuje většina VTE. Ty se tak stávají pohyblivou dominantou, která na velké vzdálenosti působí rušivým dojmem a nežádoucím způsobem industrializují zemědělsko-lesnatou krajinu Svitavska. Na VTE je navíc dobře vidět z většiny obcí i ze samotného města Svitavy. Nově se k další výstavbě uvažují jen VTE o celkové výšce 140m.
4.) Dlouholetým studiem ptáků a netopýrů v území Svitavska a publikovanými pracemi dalších odborníků je potvrzeno, že Svitavsko tvoří důležitý biokoridor pro pravidelnou migraci i šíření jak teplomilné (ve směru jih-sever), tak i horské (ve směru západ-východ) fauny obratlovců i bezobratlých. Existence masového množství VTE v tak významném území musí být jednoznačně chápána jako nežádoucí, s možnými kumulativními negativními vlivy na biotu i krajinu.
 
5.) VTE jsou umísťovány na hranici přírodního parku Bohdalov-Hartinkov, v blízkosti přírodní rezervace Rohová, do okolí regionálních biocenter a prakticky i do trasy nadregionálního biokoridoru ÚSESu, případně do okolí, kde probíhá tah velkých druhů ptáků, či zde citlivé druhy ptáků vůči VTE i hnízdí (např. čáp bílý, čáp černý, orel mořský, chřástal polní).
 
6.) Domníváme se, že přisouzení role Svitavska jako „ráje větrníků“ se negativně dotkne řady socioekonomických aspektů tím, že v oblasti poklesnou ceny pozemků i nemovitostí a bude klesat turistický, sportovní a rekreační zájem o pobyt v krajině. Vzroste počet obyvatel, kteří se vystěhují díky negativnímu vnímání přítomnosti desítek VTE ze svého domu, bydliště či rekreačního objektu. Zároveň bude klesat míra přistěhování. Svitavsko se jistě pak může přehnanou mírou výstavby VTE stát negativně známým příkladem pro další části našeho regionu i státu.
 
7.) Nekoncepční a masově sílící výstavbou VTE na Svitavsku dojde podle našeho přesvědčení k projevu a kumulaci negativních efektů, o kterých se jinak hovoří jako o „mýtech větrníků“ (zejména narušení krajinného rázu, vliv na netopýry a ptáky a další).
 
8.) Nekoncepčnímu a lavinovitému šíření VTE do krajiny Svitavska velmi pomáhá a podmiňuje silný lobbyistický tlak, kterému pouze pod vidinou ekonomického přínosu (osobního či obecního) podléhá řada osob, které jsou pak pod vlivem reálných zkušeností vtahováni do korupční atmosféry. Celý proces prosazování záměru na výstavbu VTE je navíc realizován často za podivných a tendenčních okolností. Pro investory navíc pracují státní úředníci i představitelé samospráv. Zaznamenáno bylo i započetí stavby VTE bez platného stavebního povolení. Dalším příkladem jsou nedostatečně, nepřesně a neprofesionálně prováděné fotovizualizace budoucích VTE (což můžeme doložit) a některé neseriózní praktiky v přesvědčování občanů o pozitivech VTE.
 
9.) Názorová nejednotnost na výstavbu VTE v jednotlivých obcích vyvolává zbytečné vášně a rozkoly, které se přenášejí nejen do atmosféry života obcí, politických stran, spolků a organizací, ale i do vztahů mezi jednotlivými obcemi a městy.
 
10.) Domníváme se, že dalším budoucím negativem je to, že vlastníci i investoři VTE začínají VTE prodávat. Dají se očekávat ekonomické problémy nejen s provozem, ale zejména s likvidací VTE po uplynutí jejich životnosti, neboť cena i náročnost bude stále vysoká.
 
Situace s masovou, nekoncepční a nevhodnou výstavbou VTE na Svitavsku, proti které se začínají obracet nejen obyvatelé, ale i představitelé některých obcí, je nyní velmi alarmující. Prakticky stejně nelibě přijímají občané rovněž hrozící masovou výstavbu VTE ve východní oblasti okresu Ústí nad Orlicí. Česká republika si nechává devastovat svoji jedinečnou krajinu, což nedělají ani země jako je Německo nebo Rakousko.
 
Situaci dokládá a podtrhuje i to, že v ČR vznikla Unie pro krajinu, která je členem EPAW (European Platform Against Windfarms), sdružující 375 organizací ve 20 státech Evropy, které protestují proti všem negativním dopadům VTE a nesouhlasí s necitlivým a masovým rozsahem VTE. Významnou iniciativou byl také Darmstadtský manifest, který podepsalo více než 100 univerzitních profesorů v Německu. Manifest prohlašuje, že využití energie větru nerozumně podporuje technologii, která nemá podstatný význam pro účely dodávek energie, úspor zdrojů a ochranu klimatu.
 
Je nezbytně nutné, abychom se po letech entuziasmu a nezkušeností dívali na dopady nově zaváděných OZE realistickým pohledem. Zatím je výstavba VTE prosazována jen díky tomu, že je to velmi dobrý byznys, bez předem jasných pravidel.
 
Vyzýváme tímto všechny zainteresované a kompetentní osoby, orgány a instituce, aby vnímaly riziko tohoto negativního stavu, a podnikly kroky vedoucí k dialogu o tomto tématu a zejména k opatřením, která odvrátí hrozbu masové výstavby VTE nejen na Svitavsku.

Svitavy, 10.12.2009


Memorandum podepsali:
Za ZO ČSOP „Rybák“ Svitavy Jiří Mach
Za o.s. LAVITA Svitavy Dagmar Fialová
Za o.s. Pohoda Koclířov Světlana Kysílková.

Znění memoranda podpořilo i několik dalších sdružení Pardubického kraje:
 
Krajina pod Lázkem o.s. – Cotkytle
OS Zelená louka - Horní Heřmanice
OS Za naši přírodu – Lichkov
OS Hejnice-Česká Rybná - Hejnice u Žamberka
OS Strážná s přírodou – Strážná
Společnost pro zachování kulturní krajiny Podorlicka o.s. - Rybná nad Zdobicí
OS Františky – Chrudim
OS Naše Výprachtice - Výprachtice.