You are herePŘIPOMÍNKY pro Politiku územního rozvoje ČR

PŘIPOMÍNKY pro Politiku územního rozvoje ČR


By ivoef - Posted on 02 Prosinec 2008

V následujícím článku najdete plný text připomínek, které unie zaslala navrhovatelům dokumentu "Politika územního rozvoje ČR".

Po roce 2005, kdy byl schválen zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, dochází v ČR k nekoncepční a živelné výstavbě větrných elektráren (dále VTE). To se týká zejména katastrů malých  obcí. Ze zkušeností občanských sdružení z celé republiky vyplývá, že v případě těchto staveb chybí legislativa, která by vymezila místa kde a za jakých podmínek mohou být realizovány. Platný Metodický pokyn MŽP ČR je nedostačující a stavební zákon, zejména v oblasti územního řízení, je pro takovéto stavby příliš obecný.

    Unie pro krajinu proto využívá možnosti veřejného projednávání dokumentu „Politika územního rozvoje ČR 2008“ v gesci MMR ČR a předkládá k projednání následující připomínky k PÚR.

    V návrhu dokumentu jsou v kapitole Elektroenergetika zcela pominuty stavby VTE, zejména pak stavby větrných farem a parků. Jedná se o specifické stavby technické infrastruktury ve volné krajině, které svými rozměry stojí mimo ustanovení stavebního zákona. Tyto stavby podstatně zasahují do krajinného rázu a svými rozměry a kinetikou přesahují přirozená měřítka v krajině. Vzhledem k uvažovanému počtu VTE v rámci splnění limitů výroby el. energie z OZE (dle různých oficiálních údajů 1.600 až 8.000 ks) dojde k podstatným změnám vzhledu krajiny a poškození krajinného rázu na území celé ČR.

 

    Unie pro krajinu navrhuje:

Kapitola 2 - Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území

odst. (28) 

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. Stejně tak návrhy staveb ve volné krajině řešit v souvislosti s ochranou venkovského prostoru s ohledem na ochranu přírody a krajiny, chráněná území a kulturní památky ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru a veřejnosti.

 odst. (31)

     Vytvářet územní podmínky odpovídající rozvojovým kritériím pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí a zachovávající ráz krajiny; účinným způsobem regulovat a zamezit rizikům živelně se rozvíjející výstavby větrných elektráren včetně souvisejících zařízení (přístupových komunikací, vedení elektrických kabelů, staveb trafostanicí a předávacích stanicí apod.), jak z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí, zdraví a bezpečnost obyvatelstva, krajinu a osídlení, tak z hlediska funkčnosti v systému zásobování elektrickou energií.

 Kapitola 6 - Koridory a plochy technické infrastruktury, oddíl 6.2 - Koncepce
odst. (137)

     d) hledání nejméně konfliktních řešení s ochranou přírody a krajiny, v případě výškových staveb ve volné krajině (nad 40 m) a VTE plně respektovat dokumenty vymezující ochranu území z titulu chráněných území, krajinného rázu a kulturních památek.

Kapitola 7 - Další úkoly pro územní plánování, oddíl 7.1 - Východiska
odst. (170)

     Do dalších úkolů pro územní plánování zahrnout vypracování dokumentů na krajské úrovni, které vymezují území, na kterých není výstavba VTE a výškových staveb vyšších než 40 m možná z titulu chráněných území, krajinného rázu, kulturních památek, tahových cest velkých ptáků, atd. Tyto dokumenty vyhlásit v rámci ZÚR za závazné pro investory a zpracovatele projektů staveb VTE, zpracovatele dokumentů EIA a ostatních odborných posudků, pracovníky odborů ŽP a stavebních úřadů, pro rozhodování obecních zastupitelstev a pro zpracování územní dokumentace obcí. Považujeme za výhodné, aby byly zpracovány ve všech krajích na základě stejné metodiky a ve stejné grafické úpravě.